Scraperboard identity for Sydney band Tortoiseshell.